Besucher :
Bilder
Et is immer widder schön, wenn Karneval un dat kegele op eene Dach falle, dann wird sich jeschmink und maskiert un dann Fire mir op de Bahn. Bilderche sin och widder jemaht….
Karneval 2014
Et kütt nit e zu oft für, dat emo kegele op karneval is, wenn äver doch dann donn mir uns verkleide un han spass, gerad wenn mer dann noch viere und dat konne mo, dat wisse mo und dat geht lang, sehr lang. Äver a Bierche un ne Schabbau sinn immer drinn un wenn Nachschub ä bissche innet schleudere gerade is, hämmer dem Köbes inne usjejeve un dann hät dat jepasst. Luhrt nur op dä Bilder un ihr seeht : ET HAT SPASS JEMAAAHT