Königsdatei vom 07.04.2024
Besucher :
Et is immer widder schön, wenn Karneval un dat kegele op eene Dach falle, dann wird sich jeschmink und maskiert un dann Fire mir op de Bahn. Bilderche sin och widder jemaht….
Karneval 2014